Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 – Αθήνα
Πληροφορίες : Η. Βαβέτσης
Ε.Συμεωνίδου
Τηλέφωνα : 2131516794
2131516137
Fax: 210 - 3368116
Αθήνα, 29.01.2019
Αριθ. Πρωτ: Φ.10141/62521/1731 (2018)
ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ
Γεν. Δ/νση Εισφορών και Ελέγχων
Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών
Σατωβριάνδου 18
104 32 – Αθήνα
Θέμα: Καταβολή εισφορών σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 2 εμπειρίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.4554/2018 (Α΄130), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 4 του ν.4554/2018, οι καταλογιζόμενες στους
Δήμους εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης απαλλάσσονται των επιβληθέντων
πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων και θα εξοφληθούν σε δόσεις που
θα ορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων φορέων.
β. Όσον αφορά στις εισφορές των εργαζομένων, δεδομένης της μακροχρόνιας νομικής
και δικαστικής αμφισβήτησης και λαμβανομένου υπόψιν ότι ο νομοθέτης δια της ανωτέρω
ειδικής και όλως εξαιρετικής ρύθμισης αναγνώρισε την αμφισβήτηση αυτή ως προς την υπαγωγή
στην ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, βάσει και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αυτές δεν αναζητούνται.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δεν θίγονται τα ασφαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων, δεδομένου ότι για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης
αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές. Τυχόν καταβληθείσες εργατικές
εισφορές δεν επιστρέφονται αλλά θα ληφθούν υπόψιν κατά τον υπολογισμό του ανταποδοτικού
μέρους της σύνταξης.
Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός
εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας, να καταβάλουν τις αναλογούσες εργατικές εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις,
προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη συνταξιοδοτική παροχή. Εννοείται ότι η ανωτέρω
δυνατότητα παρέχεται αναφορικά και με τμήμα του επίμαχου χρονικού διαστήματος.
Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που
καταβλήθηκαν στα ανωτέρω πρόσωπα για κάθε επιμέρους χρονικό διάστημα αναγόμενο σε
μηναία βάση.
γ. Ειδικώς, αναφορικά με τους ασφαλισμένους που υπήχθησαν στη διάταξη του άρθρου
248 του ν. 4281/2014, επισημαίνονται τα εξής:
Ο χρόνος απασχόλησης που εξαγοράστηκε στα ανωτέρω προγράμματα, δυνάμει της
ανωτέρω διάταξης, νοείται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Συνεπώς, όσοι εκ των
ανωτέρω ασφαλισμένων έχουν εξαγοράσει χρόνο απασχόλησης, και έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί,
δικαιούνται να αιτηθούν εντός διμήνου από την έκδοση της παρούσας την έκδοση
τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης, προκειμένου να λάβουν ανάλογη προσαύξηση του
ποσού της δικαιούμενης σύνταξης.
Επιπροσθέτως, δεδομένης της αναγνώρισης του ανωτέρου χρόνου ως πραγματικού
χρόνου ασφάλισης, ο χρόνος που εξαγοράστηκε δεν θα προσμετράται στον πλασματικό χρόνο
και συνακόλουθα οι ανωτέρω ασφαλισμένοι δύνανται να αναγνωρίσουν το σύνολο του
επιτρεπόμενου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις εξαγοράς μέρους εκ του συνολικού επιτρεπόμενου χρόνου των 5 ετών,
οι Δήμοι υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, χωρίς τόκους,
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
Σε συνάρτηση με όλα τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις ασφαλισμένων
έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την καταβολή του χρόνου εξαγοράς, δυνάμει της ανωτέρω
διάταξης, σε μηνιαίες δόσεις, τα υπολειπόμενα τυχόν ποσά δόσεων δεν αναζητούνται από την
έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και εφεξής. Τα μέχρι σήμερα καταβληθέντα ποσά δόσεων δεν
επιστρέφονται αλλά θα ληφθούν υπόψιν κατά τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξης, ενώ σε περίπτωση που υφίσταται τυχόν υπολειπόμενες δόσεις, αυτές δύνανται να
καταβληθούν, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, με σκοπό τη λήψη μεγαλύτερης συνταξιοδοτικής
παροχής, κατόπιν υποβολής εκ μέρους του σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κουΥφυπουργού
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Κ.Α.
3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών/Τμήμα Α’
5. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου