Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 46ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕ -ΟΤΑΤο 46ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2018.
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει συγκροτηθεί πενταμελής διαπαραταξιακή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που προβλέπεται από το άρθρο 47 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Η Επιτροπή Νομιμοποίησης αποτελείται από τους συναδέλφους:
1. ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Δήμος Αιγάλεω.
2. ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ – Δήμος Αμαρουσίου.
4. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – Δήμος Καλλιθέας.
5. ΓΕΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Δήμος Αθηναίων.
Έργο της Επιτροπής Νομιμοποίησης είναι ο έλεγχος και η εισήγηση στα Όργανα της Ομοσπονδίας της νομιμοποίησης των Αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας.
Η Επιτροπή Νομιμοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, τη λειτουργία Εφορευτικής Επιτροπής, τον έλεγχο για την εφαρμογή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας (άρθρο 1), τον έλεγχο για την αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο διαδικασιών ψήφου δια αλληλογραφίας και φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια για την ορθή σύνταξη των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για τη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 15.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ θα συνεδριάζει τακτικά, κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή ή τα όργανα της Ομοσπονδίας (Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή) και θα εισηγείται τη νομιμοποίηση ή όχι των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Για τη διευκόλυνση του έργου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ θα πρέπει οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας να εφαρμόζουν αυστηρά τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της.
Ειδικότερα, το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας ορίζει:
1. Να αποστέλλουν εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών
τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο αντίγραφο του Πρακτικού
Ψηφοφορίας.
β. Επικυρωμένη από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο Κατάσταση Ψηφισάντων για την
εκλογή Αντιπροσώπων.
γ. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ότι όσοι ψήφισαν για
την εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι Μέλη σύμφωνα με το άρθρο
1 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
δ. Σε περίπτωση που ψήφισαν Μέλη που έχουν σχέση εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ προερχόμενοι από Επιχειρήσεις, ονομαστική βεβαίωση της Επιχείρησης.
Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς και όχι με
FAX.
2. Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν τροποποιήσει το Καταστατικό
τους για να εναρμονιστεί με αυτό της Ομοσπονδίας (τριετής θητεία
Αντιπροσώπων), οφείλουν να κοινοποιήσουν ΑΜΕΣΑ επικυρωμένο από το αρμόδιο
Δικαστήριο αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού στην Ομοσπονδία.
3. Να χρησιμοποιούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια εντύπων για την απλούστευση των
διαδικασιών στις Αρχαιρεσίες.
4. Τα σχέδια των εντύπων υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.poeota.gr.
5. Να πραγματοποιούν ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ με την παρουσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Δικαστικού Αντιπροσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιρεσίες θεωρούνται
ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ. Υπενθυμίζεται ότι, ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται
Δικηγόρος, κατόπιν αιτήσεως προς τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του
Συλλόγου.
6. Να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ και
κυρίως η σχέση εργασίας (ΜΟΝΙΜΟΣ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ). γιατί θα χρησιμοποιηθούν
από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποια είναι η
αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου για την
υπογραφή Σ.Σ.Ε.
7. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού οι
Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τακτικοί και
αναπληρωματικοί, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τον
ισχύοντα Νόμο, με βάση τον αριθμό των Μελών του Συλλόγου-Μέλους που
ψήφισαν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και με
πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό εβδομήντα ένα (71). Αν μετά τη διαίρεση του
αριθμού των ψηφισάντων δια εβδομήντα ένα (71) απομένει υπόλοιπο ψήφων τριάντα
έξι (36), τότε εκλέγεται ακόμα ένας (1) Αντιπρόσωπος.
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:
«Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην
Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές παραπάνω από δύο (2) συμπληρωμένους
μήνες».
Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό μέλος είναι 0,60 ευρώ και περιλαμβάνει και την
συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή των συνδρομών για τα εγγεγραμμένα
Μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή
Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
Η μηνιαία αυτή συνδρομή θα αποδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στην
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο λογαριασμό με
αριθμό (IBAN: GR10 0172 1180 0051 1807 1303 640), προκειμένου ν’ αποφύγουμε
τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από τη μη σωστή απόδοση
των συνδρομών τόσο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στην τραπεζική απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο
καταθέτης-Σύλλογος. Μετά την κατάθεση ο κάθε Σύλλογος θα στέλνει υποχρεωτικά
στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στην Τράπεζα.
Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω είναι απαραίτητη, προκειμένου στο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας μας, αλλά και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να μη δημιουργηθούν προβλήματα
με την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ:
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο άρθρο 48 του ισχύοντος Καταστατικού,
Μεταβατική Διάταξη που αναλυτικά προβλέπει:
ΑΡΘΡΟ 48ο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
«Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας, η εκλογή για τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που
εκλέγουν αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας
των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα Τακτικά της Συνέδρια.
Η εκλογή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την
χρονική περίοδο από το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του
Τακτικού Συνεδρίου μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του
Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α………….»
Πλέον οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ομοσπονδίας (εκλογοαπολογιστικό) πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα από 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του επόμενου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018) ώστε να υπάρχει εναρμόνιση και με το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι επειδή πολλοί Σύλλογοι-Μέλη κάνουν ερωτήματα σχετικά με την τροποποίηση των Καταστατικών τους και προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, υπερβάσεις και παραλείψεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενημερώνουμε τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα πιο κάτω:
α. Οι Σύλλογοι-Μέλη έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε τροποποιήσεις των Καταστατικών τους με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα πάντα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εσωτερική λειτουργία τους Συλλόγου τους.
β. Για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των υπερκειμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, το μέτρο καθώς και το ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, είναι ζητήματα που καθορίζονται από το Καταστατικό της υπερκείμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης, (απόφαση υπ’ αριθμ.: 3296/2013 – Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών – Τακτική Διαδικασία).
Η διάρκεια της θητείας των εκλεγμένων Αντιπροσώπων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Καταστατική), είτε μπορεί να εναρμονιστεί με αυτό της θητείας των οργάνων της Ομοσπονδίας (τριετής) είτε να παραμείνει διετής, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας προκειμένου να εναρμονισθεί με αυτό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και σύμφωνα με την οποία οι εκλογές για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. πραγματοποιούνται την χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Σάββατο, 7 Απριλίου 2018).
γ. Κάθε Σύλλογος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να εναρμονίζεται με το Καταστατικό της υπερκείμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης για ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία της, προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι-ισότιμοι κανόνες εκπροσώπησης των Συλλόγων σε αυτή.
δ. Κάθε Σύλλογος-Μέλος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με την αίτηση εγγραφής του προσκομίζει απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, με την οποία γίνεται η πλήρης αποδοχή του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου