Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

                         

                        «Κλεισθένης 1» και έλεγχος νομιμότητας.

Σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των ΝΠΔΔ αυτών και των ΔΕΥΑ, φέρνει ο «Κλεισθένης1» με το άρθρο 113.

Με το Άρθρο αυτό καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας από τη νέα Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ, για αποφάσεις που αφορούν σε ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, για ποσά μικρότερα των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

Αν αναλογισθούμε ότι μεγάλο μέρος της καθημερινότητας στη διαχείριση των κονδυλίων των Δήμων περιστρέφεται γύρω από ποσά μικρότερα των 120.000 Ευρώ, η συγκεκριμένη διάταξη ευνοεί την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, άρα και του χρόνου υλοποίησης των έργων, των υπηρεσιών, των μελετών και των προμηθειών.
Περιορίζει τη γραφειοκρατία και ευνοεί την τήρηση σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων στις διαδικασίες.

Από την άλλη πλευρά, όμως, απαιτεί μεγαλύτερη επαγρύπνηση, συστηματική επιτήρηση και αποτελεσματικό έλεγχο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εξασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων και την αποφυγή φαινομένων εύνοιας προς τους ίδιους και συγκεκριμένους κάθε φορά αναδόχους.

Σε κάθε περίπτωση είναι μία ενδιαφέρουσα αλλαγή.
Να δούμε πως θα περπατήσει στην πράξη.

07 Μαϊου 2018
Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου