Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 – Αθήνα
Πληροφορίες : Η. Βαβέτσης
Ε.Συμεωνίδου
Τηλέφωνα : 2131516794
2131516137
Fax: 210 - 3368116
Αθήνα, 29.01.2019
Αριθ. Πρωτ: Φ.10141/62521/1731 (2018)
ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ
Γεν. Δ/νση Εισφορών και Ελέγχων
Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών
Σατωβριάνδου 18
104 32 – Αθήνα
Θέμα: Καταβολή εισφορών σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 2 εμπειρίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.4554/2018 (Α΄130), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 4 του ν.4554/2018, οι καταλογιζόμενες στους
Δήμους εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης απαλλάσσονται των επιβληθέντων
πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων και θα εξοφληθούν σε δόσεις που
θα ορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων φορέων.
β. Όσον αφορά στις εισφορές των εργαζομένων, δεδομένης της μακροχρόνιας νομικής
και δικαστικής αμφισβήτησης και λαμβανομένου υπόψιν ότι ο νομοθέτης δια της ανωτέρω
ειδικής και όλως εξαιρετικής ρύθμισης αναγνώρισε την αμφισβήτηση αυτή ως προς την υπαγωγή
στην ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, βάσει και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αυτές δεν αναζητούνται.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δεν θίγονται τα ασφαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων, δεδομένου ότι για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης
αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές. Τυχόν καταβληθείσες εργατικές
εισφορές δεν επιστρέφονται αλλά θα ληφθούν υπόψιν κατά τον υπολογισμό του ανταποδοτικού
μέρους της σύνταξης.
Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός
εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας, να καταβάλουν τις αναλογούσες εργατικές εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις,
προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη συνταξιοδοτική παροχή. Εννοείται ότι η ανωτέρω
δυνατότητα παρέχεται αναφορικά και με τμήμα του επίμαχου χρονικού διαστήματος.
Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που
καταβλήθηκαν στα ανωτέρω πρόσωπα για κάθε επιμέρους χρονικό διάστημα αναγόμενο σε
μηναία βάση.
γ. Ειδικώς, αναφορικά με τους ασφαλισμένους που υπήχθησαν στη διάταξη του άρθρου
248 του ν. 4281/2014, επισημαίνονται τα εξής:
Ο χρόνος απασχόλησης που εξαγοράστηκε στα ανωτέρω προγράμματα, δυνάμει της
ανωτέρω διάταξης, νοείται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Συνεπώς, όσοι εκ των
ανωτέρω ασφαλισμένων έχουν εξαγοράσει χρόνο απασχόλησης, και έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί,
δικαιούνται να αιτηθούν εντός διμήνου από την έκδοση της παρούσας την έκδοση
τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης, προκειμένου να λάβουν ανάλογη προσαύξηση του
ποσού της δικαιούμενης σύνταξης.
Επιπροσθέτως, δεδομένης της αναγνώρισης του ανωτέρου χρόνου ως πραγματικού
χρόνου ασφάλισης, ο χρόνος που εξαγοράστηκε δεν θα προσμετράται στον πλασματικό χρόνο
και συνακόλουθα οι ανωτέρω ασφαλισμένοι δύνανται να αναγνωρίσουν το σύνολο του
επιτρεπόμενου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις εξαγοράς μέρους εκ του συνολικού επιτρεπόμενου χρόνου των 5 ετών,
οι Δήμοι υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, χωρίς τόκους,
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
Σε συνάρτηση με όλα τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις ασφαλισμένων
έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την καταβολή του χρόνου εξαγοράς, δυνάμει της ανωτέρω
διάταξης, σε μηνιαίες δόσεις, τα υπολειπόμενα τυχόν ποσά δόσεων δεν αναζητούνται από την
έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και εφεξής. Τα μέχρι σήμερα καταβληθέντα ποσά δόσεων δεν
επιστρέφονται αλλά θα ληφθούν υπόψιν κατά τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξης, ενώ σε περίπτωση που υφίσταται τυχόν υπολειπόμενες δόσεις, αυτές δύνανται να
καταβληθούν, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, με σκοπό τη λήψη μεγαλύτερης συνταξιοδοτικής
παροχής, κατόπιν υποβολής εκ μέρους του σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κουΥφυπουργού
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Κ.Α.
3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών/Τμήμα Α’
5. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019ΔΑΣ ή όσα δε φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια!

Μή βρίσκοντας η ΔΑΣ κάτι απαξιωτικό να πει (επί της ουσίας και όχι για τα επιφαινόμενα) σχετικά με την, κατά κοινή ομολογία, επιτυχημένη ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Ασφάλεια & Υγιεινή εργαζομένων στους ΟΤΑ Α' Βαθμού, αναμασά τα συνήθη και τετριμμένα "επιχειρήματα" της.

Προσπαθεί να δικαιολογήσει την απουσία της από την ημερίδα της Ομοσπονδίας μας και τη συμμετοχή της στην "αντιημερίδα" του "ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ", που σχεδίασε και έκανε την ίδια ημέρα σε άλλο χώρο. Πασχίζει να νομιμοποιήσει στη συνείδηση των εργαζομένων την εμφανώς διασπαστική ενέργεια της για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αυτό της Ασφάλειας & Υγιεινής εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Συνεχίζει τη γνωστή εδώ και χρόνια τακτική της. Να αποσιωπά ή να διαστρεβλώνει τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, να απαξιώνει τις αποφάσεις της και να να προβοκάρει τις δραστηριότητες της.
Ο στόχος της προφανής: να αποδυναμώσει ή να εκμηδενίσει το ρόλο της Ομοσπονδίας μας στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των ΟΤΑ και να τον υποκαταστήσει με τις δράσεις του "ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ".

Έτσι, αντί να χαιρετήσει την επιτυχημένη ημερίδα και να εργασθεί ώστε να πολλαπλασιασθεί η μετενέργεια της σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας, φροντίζει να την ακυρώσει, αποδίδοντας στους φορείς που εκπροσωπήθηκαν, στους επιστήμονες που εισηγήθηκαν και στους συνδικαλιστές που παρενέβησαν, τη ρετσινιά του "εργοδότη" και του "κυβερνητικού συνδικαλιστή".

Επιστρατεύει μάλιστα ψευδέστατα επιχειρήματα, ισχυριζόμενη με ανακοίνωση της πως έγινε στην ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ προσπάθεια "από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό να χρεωθεί στους εργαζόμενους η ευθύνη για τη μή τήρηση των μέτρων προστασίας, να τους αποδοθούν ουσιαστικά οι ευθύνες των εργοδοτικών εγκλημάτων".

Αν από όλη την ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ αυτό κατάλαβαν, αν από τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας αυτό το συμπέρασμα έβγαλαν, αν από τις παρεμβάσεις των Προέδρων και των Γραμματέων των Συλλόγων Εργαζομένων από όλη τη χώρα αυτό τους έμεινε, έ τότε έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ή δε βλέπουν και δεν ακούν ό,τι πραγματικά γίνεται γύρω τους ή το βλέπουν και το ακούν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, γιατί απλώς δεν εξυπηρετεί τη μικρόνοη και εγωιστική αντίληψη τους σχετικά με το συνδικαλιστικό κίνημα. Πως μόνον αυτοί έχουν την ιδιότητα του υπερασπιστή των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των εργατικών αιτημάτων, πως μόνον αυτοί νομιμοποιούνται να μιλούν εξ ονόματος της "μίας και μοναδικής εργατικής τάξης", πιστοί στα κελεύσματα του "ενός και μοναδικού πολιτικού της εκφραστή", του "ενός και μοναδικού κομμουνιστικού κόμματος".

21 Ιανουαρίου 2019

Δημήτρης Σταυρίδης
Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΑΣΚ-ΟΤΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΑ & ΦΩΤΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ  ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ ΣΤΙΣ 18/1/2019.
 • Για την ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Ασφάλεια & Υγιεινή εργαζομένων στους ΟΤΑ Α' Βαθμού στο NOVOTEL:
έγινε με μεγάλη επιτυχία και υπήρξε αμείωτο το ενδιαφέρον από όλους όσους την παρακολούθησαν. Εμείς, ως Παράταξη, τη στηρίξαμε και συμμετείχαμε ενεργά. Παράλειψη ήταν το ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ομιλητών οι εκπρόσωποι που απαρτίζουν τη Γραμματεία Υγιεινής και Ασφάλειας της Ομοσπονδίας. Δε νοείται να απαιτούμε από τους συναδέλφους στα πρωτοβάθμια να εκλέγουν επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας και η ΠΟΕ-ΟΤΑ να μην έχει ακόμη ενεργοποιήσει τη δική της Γραμματεία Υγιεινής και Ασφάλειας. Κάτι πάνω στο οποίο όλοι έχουμε συμφωνήσει, αλλά μέχρι σήμερα, με ευθύνη της Διοίκησης της ΠΟΕ-ΟΤΑ, δεν έχει υλοποιηθεί.
 • Αξιολόγηση:
πλησιάζει ο καιρός και θα την ξαναβρούμε μπροστά μας. Προτείνουμε, στη συνάντηση που θα κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή με την Υπουργό, να τεθεί μετ’ επιτάσεως η κατάργηση της επίμαχης απεργοσπαστικής-τιμωρητικής τροπολογίας. Να προβλεφθεί ρύθμιση, ώστε να παραταθεί το διάστημα κατά το οποίο δε θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία για το έτος 2017 στις επερχόμενες κρίσεις (όπως ισχύει για το 2016), για να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε όσους συμμετείχαν στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση.
 • Για τη προκήρυξη 3Κ/2018:
να πραγματοποιηθεί στον ΑΣΕΠ παράσταση διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Άν διαπιστωθεί ότι ευθύνη φέρει και το Υπουργείο, παράσταση διαμαρτυρίας να γίνει και εκεί.
 • Βοήθεια στο σπίτι:
η ομηρεία χρόνων φαίνεται ότι τελειώνει αισίως για τους συναδέλφους μας, πολύ σημαντικό μιάς και απασχολούνται τόσα χρόνια με ελαστικές μορφές εργασίας. Υπάρχουν όμως και άλλες δομές τέτοιου είδους στους δήμους, όπως ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών, καθαρίστριες σχολείων. Πρέπει να διεκδικήσουμε και για αυτούς τους συναδέλφους μόνιμη και σταθερή δουλειά. Προτείνουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής να συζητηθεί το θέμα και να μπει πλάνο διεκδίκησης.
 • Για τη διεύρυνση του ανθυγιεινού επιδόματος:
να γίνει και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, δε μπορούμε να αφήσουμε απέξω π.χ. τους παιδικούς σταθμούς και άλλες δομές των ΟΤΑ.
 • Για το πρόβλημα των οικονομικών υπηρεσιών:
(έκδοση ενταλμάτων) συμφωνούμε για κινητοποίηση που θα οριστεί μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής, για διεκδίκηση της κατάργησης της δίωξης των συναδέλφων ή τουλάχιστον να ισχύσει ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους (δίωξη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια).
 • Για την κοινωφελή εργασία:
να διεκδικήσουμε μόνιμο προσωπικό, όπως κάναμε και στο θέμα της καθαριότητας. Το συνδικαλιστικό κίνημα φέρει ευθύνη που άφησε ανοιχτές αυτές τις κερκόπορτες, όταν η κοινωφελής εργασία και κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Μπορούμε να κλείσουμε αυτές τις κερκόπορτες τώρα, έχουμε τη δυναμική να το κάνουμε και να διεκδικήσουμε Υπηρεσίες με δημόσιο χαρακτήρα και σχέσεις εργασίας με καθεστώς μόνιμης και σταθερής δουλειάς, όχι ελαστικές με μισθούς πείνας.

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Βαρύς ο φόρος αίματος στη χώρα μας
για όσους εργάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων

(παρέμβαση ενόψει της ημερίδας της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 17 Ιανουαρίου για την Ασφάλεια & Υγιεινή εργαζομένων στους ΟΤΑ Α' Βαθμού.)Το Μάιο του 2018 δημοσιεύθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ άρθρο με τίτλο: “Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη των 28 και στην Ελλάδα κατά οικονομική δραστηριότητα”.

Με στοιχεία του 2015 (για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στο σύνολο των εργαζομένων στην Ευρώπη των 28 κρατών -ΕΕ) έχουμε στη χώρα μας 1,19 θανάτους ανά 100.000 εργαζόμενους.
Όμως στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, εκτοξευόμαστε στους 19,7 θανάτους ανά 100.000 εργαζόμενους, δηλαδή είμαστε 16,5 φορές επάνω!

Για τη φρικτή αυτή αντιστροφή, κάποιος πρέπει να απολογηθεί.

Γιατί τα θανατηφόρα ατυχήματα στις Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων των ΟΤΑ δεν είναι αποτέλεσμα της “κακιάς στιγμής”. Ούτε είναι αποτέλεσμα “στιγμιαίας απροσεξίας των εργαζομένων”.
Δε μπορεί να φορτώνεται ο θάνατος τόσων συναδέλφων μας και ο σοβαρός τραυματισμός ακόμη περισσότερων ούτε στους ίδιους ούτε στον παράγοντα “τύχη”.

Πίσω από αυτά τα “δυστυχήματα” κρύβονται τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας, που επιβάλλονται στους εργαζόμενους λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Κρύβεται η εντατικοποίηση της δουλειάς και η πίεση των αιρετών “για να βγει το πρόγραμμα”.
Κρύβονται οι γερασμένοι και κακοσυντηρημένοι στόλοι των οχημάτων και ο απαρχαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός.
Κρύβονται οι καθυστερήσεις στον εφοδιασμό των εργαζομένων με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που απαιτούνται γι αυτά.
Κι αν προσθέσουμε στους θανάτους από εργατικά ατυχήματα στις Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και τους πρόωρους θανάτους από τις επαγγελματικές ασθένειες, οι προσπάθειες δικαιολόγησης αυτής της αντιστροφής είναι όχι απλά γραφικές, αλλά και επικίνδυνες και ανήθικες.

Εμείς, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα στους ΟΤΑ, έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε το πρόβλημα σε όλο το μέγεθος του και να καταγγείλουμε τις φωνές συγκάλυψης του εγκλήματος.
Έχουμε την ευθύνη να προτείνουμε μέτρα, να απαιτήσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγειινή στους χώρους δουλειάς, να απαιτήσουμε τη βελτίωση και την επικαιροποίηση της. Η ζωή, η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος.

Ένα ειδικότερο (αλλά μείζον) ζήτημα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων: Οι ΟΤΑ Α' βαθμού, με την ολοκλήρωση της ανάρτησης των οριστικών πινάκων κατάταξης της 3Κ/2018, θα απασχολήσουν πάνω από 8.000 νέους συναδέλφους. Που οι περισσότεροι, μέχρι την πρώτη ημέρα στη δουλειά τους, δεν έχουν δει απορριμματοφόρο από κοντά, δεν έχουν καμμία προϋπηρεσία στη μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων, δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ανύψωσης των απορριμματοδεκτών κάδων, δεν ξέρουν πώς χρησιμοποιούμε το φορτωτή για τα ογκώδη, πώς διαχειριζόμαστε το χύμα σκουπίδι, τα κλαδέματα, τα νοσοκομειακά.

Και μαζί με όλα αυτά δεν ξέρουν και για τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα τους, για τους κινδύνους του ατυχήματος και του τραυματισμού, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και που απειλούν την υγεία τους.

Εδώ μεγάλα ερωτήματα εγείρονται:

οι εργαζόμενοι αυτοί πριν να πιάσουν δουλειά, πώς, για ποιό χρονικό διάστημα και από ποιούς εκπαιδεύονται;
υπάρχει για την εκπαίδευση τους εγκεκριμένο εγχειρίδιο οδηγιών και πρωτόκολλο διαδικασιών και από ποιά Υπηρεσία;
Υπάρχει κατάλογος πιστοποιημένων εκπαιδευτών;
Υπάρχει εξέταση αποδεικτική του βαθμού κατανόησης από πλευράς τους της σωστής και ασφαλούς χρήσης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που καλούνται να χρησιμοποιήσουν;

Ή απλώς τους βγάζουμε στη δουλειά (μιά δουλειά με δείκτες ατυχημάτων από τους υψηλότερους σήμερα στη χώρα μας) με μιά ολιγόωρη, πρόχειρη και ελλειμματική εκπαίδευση από “τους παληούς”, από τους επιστάτες ή από τους επόπτες καθαριότητας;

Σε πόσες περιπτώσεις η εκπαίδευση τους γίνεται από εξειδικευμένο, έμπειρο και πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό προσωπικό;
Σε πόσες περιπτώσεις η εκπαίδευση τους γίνεται από διπλωματούχους μηχανικούς και από Τεχνικούς Ασφαλείας; Υπάρχουν κατ' αρχάς παντού διπλωματούχοι μηχανικοί και Τεχνικοί Ασφαλείας;
Σε πόσες περιπτώσεις πριν “να μπουν πίσω από τη σκουπιδιάρα” έχουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τις επαγγελματικές ασθένειες από τον Ιατρό Εργασίας; Υπάρχει κατ' αρχάς παντού Ιατρός Εργασίας;
Σε πόσες περιπτώσεις τους εξηγείται αναλυτικά η χρήση του κάθε Μέσου Ατομικής Προστασίας, γιατί και πώς πρέπει να το φέρουν και να το φορούν, ποιά είναι τα συχνά (αλλά και τα λιγότερο συχνά) επικίνδυνα περιστατικά που θα αντιμετωπίσουν;

Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος...

Εδώ λοιπόν, για την Ομοσπονδία μας, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ιδού πεδίον δόξης λαμπρό.
Για να ασχοληθεί ουσιαστικά και να μελετήσει σε βάθος το πρόβλημα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων.
Για να προτείνει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει:
 • από τους εμπλεκόμενους φορείς
 • από τα Υπουργεία
 • από τις Περιφέρειες
 • από τους Δήμους
 • από τους υπηρεσιακούς παράγοντες
 • από τους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς
  να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Αλλιώς τα ατυχήματα θα συνεχίζονται και το αίμα των συναδέλφων μας θα συνεχίσει να βάφει κόκκινους τους χώρους δουλειάς τους.

Εμείς, η ΑΣΚ-ΟΤΑ, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε μέσα στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως έξω, στους χώρους δουλειάς, στα πρωτοβάθμια σωματεία, στα αμαξοστάσια και στα εργοτάξια, θα δώσουμε τις μάχες που πρέπει να δοθούν. Με έλεγχο, με καταγγελίες, με κινητοποιήσεις, αλλά και με προτάσεις, με καθημερινές παρεμβάσεις και με την αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση να εφαρμόζεται στην πράξη η εργατική νομοθεσία για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, να ελέγχονται και να τιμωρούνται αυτοί που τα υπονομεύουν και να παίρνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να σταματήσουμε πιά να θρηνούμε θύματα.

Εμείς, η ΑΣΚ-ΟΤΑ, δεν θα πάψουμε να συγκρουόμαστε με τις κατεστημένες νοοτροπίες, με τις στάσεις αδιαφορίας και με τις παρελκυστικές τακτικές. Είτε αυτές εκπορεύονται από τις κυβερνητικές πρακτικές είτε από τις αβελτηρίες αιρετών αρχόντων είτε από τις αγκυλώσεις σε νοοτροπίες υπηρεσιακών παραγόντων.


16 Ιανουαρίου 2019

Δημήτρης Σταυρίδης
Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΑΣΚ-ΟΤΑ.

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Σήμερα, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου, έγινε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με κύριο θέμα τη διοργάνωση της ημερίδας της Ομοσπονδίας στις 17 Ιανουαρίου στο "NOVOTEL" με θέμα την Ασφάλεια & Υγιεινή εργαζομένων στους ΟΤΑ Α' Βαθμού.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια θετική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, τα ζητήματα της Ασφάλειας & Υγιεινής των εργαζομένων στους ΟΤΑ είναι στην κορυφή της ατζέντας των διεκδικήσεων μας και, ως Παράταξη, πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί μέσα από τα κείμενα μας και μέσα από τη δράση μας αναδεικνύοντας τα ως πρωταρχικά και αδιαπραγμάτευτα.

Σημείο τριβής στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτέλεσε το Πρόγραμμα της ημερίδας. Αν το βάρος πρέπει να δοθεί στις τοποθετήσεις των επιστημόνων (Ιατροί Εργασίας, Τεχνικοί Ασφαλείας και Ειδικοί Επιστήμονες) ή στους εκπροσώπους των εργαζομένων (εκπρόσωποι των Παρατάξεων, Πρόεδροι και Γραμματείς Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιων Συλλόγων).

Πέραν από τις επιμέρους αντιρρήσεις που έχουμε, ως Παράταξη, για τον τρόπο διοργάνωσης της ημερίδας και για την παντελή απουσία της Γραμματείας Υγιεινής & Ασφάλειας της Ομοσπονδίας, που δεν έχει ακόμη συγκληθεί με αποκλειστική ευθύνη της διαμορφωμένης μέσα στο Γενικό Συμβούλιο πλειοψηφίας, δεν είναι ώρα ούτε για γκρίνια ούτε για άσκοπες και πομπώδεις παραταξιακές αντιπαραθέσεις.

Η ημερίδα καθεαυτή είναι μιά καλή δράση της Ομοσπονδίας μας και σαν τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να την υποστηρίξουμε και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να γίνει με επιτυχία.

Τα ζητήματα της Ασφάλειας & Υγιεινής των εργαζομένων στους ΟΤΑ πρέπει να οδηγούν σε κοινή δράση και όχι να γίνονται μετερίζια για παραταξιακές διαμάχες. Είναι από τους κατ' εξοχήν τομείς συνδικαλιστικής δράσης, όπου αυτά που μας ενώνουν είναι συντριπτικά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Κι αν κάποιοι επιδιώξουν μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να κυριαρχήσει σ' αυτήν ο καταγγελτικός λόγος και οι κατάρες για την εργοδοσία, για την κυβέρνηση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον καπιταλισμό γενικά και για την άδικη την κοινωνία ακόμη γενικότερα, ας το προσπαθήσουν, αλλά δεν θα τους βγεί.

Γιατί η πλειοψηφία των εργαζομένων θέλει ν'ακούσει τις νηφάλιες γνώμες των ειδικών επιστημόνων, τις αναλύσεις και τις προτάσεις τους, τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία, τις γόνιμες αντιπαραθέσεις των ομιλητών με τους εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, της ΚΕΔΕ, των υπηρεσιακών παραγόντων και όλων εκείνων που ευθύνονται για τον έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών.

Αλλιώς, ας μετατρέψουμε την ημερίδα σε εργατική συνδιάσκεψη, το βήμα των ομιλητών σε εξέδρα για καταγγελίες και την αίθουσα του ξενοδοχείου σε διαδήλωση.

Εμείς, η ΑΣΚ-ΟΤΑ θα είμαστε απέναντι!

Θα στηρίξουμε την ημερίδα με την παρουσία μας, θα εμπλουτίσουμε τη θεματολογία της με τις παρεμβάσεις μας, θα αναδείξουμε τα προβλήματα της σημερινής νομοθεσίας, θα ασκήσουμε κριτική, θα καταθέσουμε προτάσεις.

Προσδοκούμε η ημερίδα αυτή να αποκτήσει ισχυρή μετενέργεια και να αναδείξει τα ζητήματα της Ασφάλειας & Υγιεινής των εργαζομένων σε κυρίαρχο άξονα αναφοράς και διεκδικήσεων, τόσο μέσα στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα ειδικότερα, όσο και μέσα στο εργατικό κίνημα γενικότερα.


Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019
Δημήτρης Σταυρίδης
Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΑΣΚ-ΟΤΑ.