Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, για τη παράταση στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος και ψηφίστηκε, μέχρις ότου η αρμόδια επιτροπή υποβάλει τελική  γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ..!!!
Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4354/2015
1.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του ν. 4512/2018 (Α’5), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ) της παρ.2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 31.10.2019.».
2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του ν.4512/2018, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 1.».
3.   Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 του ν. 4512/2018 , αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.».
Η τροπολογία ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε συνθήκες ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δεν θα πρέπει να τους καταβάλλεται.
Πώς ψήφισαν τα Κόμματα
  • ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: ΝΑΙ
  • Ν.Δ.: ΠΑΡΩΝ
  • ΔΗ.ΣΥ.: ΠΑΡΩΝ
  • Χ.Α.: ΟΧΙ
  • Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
  • ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΟΧΙ
                                                                            22 Φεβρουαρίου 2019
                                                                         Η Γραμματεία της ΑΣΚ ΟΤΑ